به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

قوانین و مقررات

قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار و قوانین کار که

شامل 12 فصل می باشد در این صفحه در دسترس میباشد لطفا برای دریافت فایل روی نام آن کلیک نمایید.

 

 

قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار

 

فصل اول

 

فصل دوم

 

فصل سوم

 

فصل چهارم

 

فصل پنجم

 

فصل ششم

 

فصل هفتم

 

فصل هشتم

 

فصل نهم

 

فصل دهم

 

فصل یازدهم

 

فصل دوازدهم