به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

اخبار

جدیدترین اخبار

25 اکتبر
2017

مجامع عمومی

برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن صنفی تهیه، طبخ وتوزیع غذا شهر تهران

14 سپتامبر
2017

مجامع عمومی

برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی (نوبت دوم ) انجمن صنفی فنی و مهندسی شهر تهران