به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

Archive for آوریل, 2017

09 آوریل
2017

دستوالعمل

نحوه اجرای بخشنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مصوبه مورخ 1395/12/25 شورای عالی کار

09 آوریل
2017

دستوالعمل

نحوه اجرای مصوبه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل

09 آوریل
2017

بخشنامه

بخشنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 96