به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

عکس های مجمع کانون انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی،پشتیبانی،فنی و مهندسی