به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

دیدار اعضای هیات مدیره و کارشناس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی با سرکار خانم مهندس رضایی معاونت جدید روابط کار