به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

جلسه بازرسین محترم اماکن شرکت های خدماتی با حضور مسئول محترم اداره کار خانم افشار