به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

عکس های مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن صنفی تهیه، طبخ وتوزیع غذا شهر تهران