به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

بازرسان

یوسف کریم زاده

بازرس

احمد مصلح

بازرس

محمدرضا کردانیان

بازرس

علی اکبر متولی

بازرس

نوری برقی ننه کران

بازرس

میرحسین میری

بازرس

مهدی امیری

بازرس

معصومه راستگو

بازرس

محمد میر آرمندهی

بازرس

اسماعیل پورداداشی

بازرس

حسن محمد پور چابکی

بازرس

یوسف مهدی دوست

بازرس

علی اکبر اسمعیلی

بازرس

حسین عظیم علمی

بازرس